Impressie raadsvergadering 22 februari 2018

Martin2maandag 26 februari 2018

Op 22 februari startte de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze raadsperiode. Op deze avond zijn slechts twee agendapunten behandeld. Die namen zo veel tijd in beslag dat de rest van de agenda niet meer afgehandeld kon worden. De raad vergadert maandag 5 maart verder.

Het eerste onderwerp was het onderbrengen van het werk en het personeel van de stichting Geynwijs in de gemeentelijke organisatie. Het afgelopen jaar is gebleken dat de onafhankelijke stichting de dienstverlening naar onze inwoners op het gebied van Jeugdzorg en WMO niet op peil kon houden. Het voert te ver om alle problemen hier te beschrijven en een diepe analyse te geven. Maar het besluit om de stichting op te heffen en alle dienstverlening met medewerkers op te nemen in de gemeentelijke organisatie lijkt op dit moment de enige juiste beslissing om er voor te zorgen dat onze inwoners weer een goede dienstverlening kunnen krijgen. In onze bijdrage hebben we kort stil gestaan bij dit proces en aangegeven waar nu onze belangen liggen. En die zijn: optimaliseren en stabiliseren van de dienstverlening, een goede organisatie voor de toekomst neerzetten, beleid en uitvoering dicht bij elkaar zetten en goed invullen van het opdrachtgeverschap. Tijdens het debat zijn ook nog twee moties en twee amendementen besproken. Het amendement dat zorgt voor externe klantondersteuning kon ook op onze steun rekenen en is aangenomen. De motie die oproep om tot een goede evaluatie te komen, hebben wij ook gesteund en is ook aangenomen. Het gehele voorstel werd uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen. Er waren er drie partij tegen: die partijen voelen er kennelijk meer voor om de problemen voort te laten bestaan. En dat is jammer.

Het tweede onderwerp was het vaststellen van het bestemmingsplan Ravenswade. Dat is op zich niet zo’n spannend plan ware het niet dat er veel te doen is om de doorkruising van het fietspad door een nieuwe weg waardoor er een verslechtering voor het fietsverkeer komt. Daarnaast was er net afgelopen weekend een groot artikel in het NRC verschenen over de nodige misstanden op bedrijventerrein De Liesbosch. Dat gaf de nodige discussie. Bij de behandeling werd een motie ingediend die opriep om scenario’s te ontwikkelen die voor een betere fietsverbinding zorgt en de ontwikkeling van het gebied toch niet in de weg staat. Na een kleine aanpassing van deze motie op ons verzoek (termijn van terugkoppeling van het college aan de raad was wel heel kort), konden wij de motie ook steunen en werd die met grote meerderheid aangenomen. Het voorstel van het bestemmingsplan werd overigens unaniem aangenomen.

Tot zover deel 1 van de impressie. Het volgende deel komt na 5 maart.

Martin Monrooij,
Fractievoorzitter ChristenUnie

Labels

« Terug