Impressie raadsvergadering 26 april 2018

beediging Siro en Madelonvrijdag 27 april 2018

Donderdag 26 april was de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad. Er stonden niet echt spannende agendapunten op, maar het was wel een belangrijke vergadering.

Allereerst werden er 21(!) nieuwe commissieleden beëdigd. In al die jaren dat ik nu meedraai in de Nieuwegeinse politiek heb ik niet meegemaakt dat er zoveel commissieleden tegelijk beëdigd zijn.

Vanaf deze plaats wil ik allen commissieleden heel veel succes wensen. In het bijzonder natuurlijk onze eigen commissieleden Madelon Voorthuijsen en Sirodjini Kuijpers. Welkom als officieel lid van de fractie!

De reguliere agenda was eigenlijk in een half uur afgewerkt. Maar daarna kwamen nog 8 moties vreemd aan de orde van de dag. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik licht er twee uit.

  • Motie 6 over de voortgang van de geplande Multi functionele accommodaties in de Doorslag en Vreeswijk. Deze motie werd door ons ingediend en vroeg het college om de geplande nieuwbouw aan de industrieweg voort te zetten en voor de locatie in de Doorslag twee varianten uit te werken met een bijbehorend verkeersonderzoek en de resultaten daarvan terug te koppelen aan de raad. Na een goede verdediging van Ineke werd de motie met 21 stemmen voor en 11 tegen aanvaard. Om onduidelijke redenen willen VVD, VSP en groep Verdam kennelijk niet dat er voortvarend aan deze nieuwe accommodaties gewerkt wordt.
  • Motie 9 over de wijk Doorslag. Deze motie ging over hetzelfde onderwerp als motie 6 maar riep op om veel meer ontwikkelingen in de wijk er bij te betrekken zoals mogelijke plannen rondom het winkelcentrum, de Allianz-locatie en het Anna van Rijn college. Ineke betoogde dat als je al deze zaken er bij betrekt, er enorm veel tijd verloren gaat en onze schoolkinderen nog langer moeten wachten op een goed schoolgebouw. De motie werd uiteindelijk verworpen met 7 stemmen voor en 25 tegen.
  • Tot slot dienden wij nog motie 5 in die nog wat nadere zaken wilden regelen omtrent het onderzoek naar nascheiding van het afval. De wethouder betoogde dat deze zaken in het lopende onderzoek meegenomen konden worden. Na deze toezegging trokken wij de motie weer in.

Het laatste onderwerp van de agenda ging over de voortgang van de college onderhandelingen. Elders op deze website kunt u lezen dat wij hier op 23 april een brief over geschreven heb waarin wij onze zorgen uitte en een aantal vragen stelde. In deze vergadering bleek dat VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en Lokale Vernieuwing toch met elkaar een coalitie willen vormen die dan 18 van de 33 zetels krijgt in de raad. Wij hebben onze zorgen over het proces geuit. De ene keer willen ze meerderheidscoalitie, dan weer een minderheidscoalitie en na onze brief van 23 april ineens weer een meerderheid. Wij hebben het een knipperlichtrelatie genoemd. De coalitie wil aan de slag met een akkoord en roept de raad tegelijk op om een strategische agenda op te stellen. Maar hoe dat proces er uit moet zien, wie het moet trekken en wat er uit moet komen, kon VVD-er Mark Snoeren mij niet vertellen. Wij hebben de indruk dat er nog wel wat te verbeteren valt aan het proces. Op 8 mei wordt er een bijeenkomst georganiseerd die wellicht meer duidelijkheid gaat geven. Op dit moment hebben wij er nog niet het volle vertrouwen in.

Zoals het er nu naar uit ziet, zal de ChristenUnie de komende vier jaar haar rol als lid van de oppositie weer met verve oppakken. Ook de afgelopen vier jaar hebben wij vanuit de oppositie het nodige kunnen bereiken. Wij hebben er alle vertouwen in dat wij dat de komende periode ook weer kunnen doen.

Martin Monrooij,

Fractievoorzitter ChristenUnie Nieuwegein

Labels
Fractie

« Terug