Bijdrage Najaarsnota en begroting 8 november 2018

Euro bankbiljetten.jpgwoensdag 07 november 2018

Mijnheer de voorzitter,

Vandaag liggen er twee financiële stukken voor ter bespreking. We zullen bij allebei de stukken stil staan. 

Najaarsnota 2018

De najaarsnota geeft op zich geen schokkende zaken weer. We liggen eigenlijk best wel goed op schema en het geheel sluit voordeliger af dan begroot. Grote vraag wordt straks natuurlijk hoever de jaarrekening gaat afwijken van de najaarsnota. Want als daar wel grote afwijkingen zijn, heeft u wel wat uit te leggen. De najaarsnota is wat ons betreft een hamerstuk.

Begroting 2019

Wij hebben met spanning gewacht op de publicatie van deze begroting. Immers het is de eerste begroting van dit college. In deze begroting zouden we toch het motto terug moeten zien. “Samen maken we het verschil”.  Het kan aan ons liggen, maar waar zit dat verschil nu toch in vergelijking met vorige begrotingen? Wat is er nu echt anders? Wat konden D66 en SP niet wat CDA, GL en Lokale Vernieuwing nu wel voor elkaar krijgen met VVD en PvdA? Helpt u ons daar eens mee! Daarnaast staat deze begroting echt bol van de uitvoeringsvoornemens. Echt zoveel dat het ons duizelt. Is dat ook de reden waarom wij als raad op dit moment zo weinig te doen hebben? Commissievergaderingen vallen uit vanwege gebrek aan agendapunten. Bent u een college dat geen nieuw beleid meer uitvaardigt? Bent u een college dat alleen nog bestaand beleid uitvoert en de raad voorlopig niet nodig heeft? Of komt er vanaf januari een grote stroom van raadstukken op ons af?

De hele begroting (en ook de visie) van het college ademt de sfeer van het betrekken van de inwoner bij alle initiatieven. De inwoner is de kracht van de stad, daar hebben we waardering voor, we hebben nieuwe vormen van samenwerking, er moet community opbouw komen en wij verbinden, faciliteren en bevorderen. Deze zinnen staan echter in schril contrast met de waardering die vanuit de gemeente blijkt.

Sinds 2006 beschikt deze gemeente over een verordening waarin we onze inwoners blijken van erkenning kunnen geven. Dat kunnen we op drie niveau’s: Ereburger, Anna van Rijn penning en stadspenning.

De verordening schrijft: Om in aanmerking te komen voor één van deze penningen moet iemand zich volgens het college van burgemeester en wethouders geruime tijd belangeloos en op buitengewone wijze hebben ingezet voor de Nieuwegeinse samenleving. De Erepenning wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend, de Anna van Rijnpenning in iets minder uitzonderlijke. De Stadspenning kan behalve aan personen ook worden uitgereikt aan bedrijven, instellingen, verenigingen en andere organisaties. 

Hoeveel penningen zijn er denkt u uitgereikt sinds 2012:  Twee erepenningen, twee Anna van Rijnpenningen en drie stadspenningen! Maar liefst 7 blijken van waardering in 7 jaar tijd. Dat is er eentje per jaar! Of hebben wij onze waardering uitbesteed aan de commercie in de vorm van Nieuwegein Awards? Wij vinden dit geen goede zaak. Als wij veel van de samenleving verwachten, moeten we onze waardering ook meer laten blijken. Wij roepen het college daartoe op in bijgaande motie.

We hechten veel belang aan burgerparticipatie en informeren onze burgers ook veelvuldig via nieuwsbrieven. De ChristenUnie heeft meerdere malen gevraagd of wij als raad deze nieuwsbrieven ook kunnen krijgen. En dit is ook aan ons toegezegd. Tot op heden hebben wij echter in ruim een half jaar tijd slechts twee nieuwsbrieven ontvangen bij het raadsnieuws. Het blijkt moeilijk te zijn om dit goed te regelen. We vragen u daarom om de nieuwsbrieven consequent mee te zenden met het raadsnieuws, en deze nieuwsbrieven consequent de publiceren op de gemeentelijke website, zodat wij de verzonden nieuwsbrieven zelf kunnen opzoeken.

De woonproblematiek blijft ons ook bezig houden. In de begroting worden wel streefcijfers genoemd over het aantal sociale huurwoningen (blz. 17). Vreemd genoeg wordt nergens gesproken over een streefcijfer over de middeldure huur. De komst van dit soort woningen is onze ogen heel belangrijk om de doorstroming beter op gang te krijgen. Wij stellen daarom voor om een streefcijfer voor dit soort woningen in de begroting op te nemen. (motie). Voorts worden er op blz. 19 nog vele verschillende soorten van te realiseren bijzondere woningen genoemd. Daar worden echter geen aantallen bij genoemd.  In de commissie constateerde de wethouder dat dit inderdaad nog nader ingevuld moet worden. Wanneer kan de wethouder ons daar nader over informeren?

Er valt nog veel te zeggen wat onze aandacht nodig heeft, maar helaas moeten wij zuinig met de spreektijd omgaan. Er zijn nog twee onderwerpen uit het sociale domein waar wij graag nog even aandacht voor vragen:  

Als gemeente nemen wij het initiatief om mantelzorgers in het zonnetje te zetten om onze waardering uit te spreken. Mantelzorgers krijgen daartoe een uitnodiging om langs te komen op bijeenkomsten.  Bent u tevreden met de wijze waarop u daar nu aandacht aan geeft? En bent u tevreden met de opkomst van het aantal mantelzorgers op de door u georganiseerde bijeenkomsten? Zijn de mantelzorgers ook tevreden met de aandacht?

Het tweede onderwerp betreft het nationaal preventie akkoord inzake roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit nationaal akkoord wordt deze maand door het kabinet openbaar gemaakt. De ChristenUnie is een groot voorstander van meer investeringen in preventie. Wij zijn benieuwd naar het akkoord en hopen dat dit nationaal akkoord ook zal leiden tot een lokaal akkoord. Bent u bereid om na bekendmaking van het nationaal akkoord met de raad in overleg te gaan over de invoering van een lokaal akkoord?

Tot slot nog twee andere onderwerpen.

Het eerste onderwerp valt onder de duurzaamheid.  Onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddeld huishouden in Nederland ongeveer 34 kilo aan ongeadresseerd drukwerk ontvangt. Een huishouden kan alleen van deze stroom papier afkomen als ze actie een sticker op de brievenbus plakken. Veel van dit papier verdwijnt linea recta in de afvalcontainer. En dat is zonde van het papier, inkt en brandstof voor de verspreiding. Kortom, dit is geen duurzaam proces. Wij pleiten daarom voor onderzoek naar de invoering van de Ja/Ja sticker.  Dat betekent dat inwoners geen actie meer hoeven te ondernemen om de papierstroom tegen te houden, maar dat een inwoner actie moet ondernemen als hij die stroom wel in stand wil houden. Wij denken dat dit de duurzaamheid ten goede komt en dienen hier een motie over in.

Tot slot vragen wij net als veel andere partijen aandacht voor de gevoelde veiligheid in onze stad. We hebben een onstuimig jaar achter de rug. Vele invallen van de politie die aan drugscriminaliteit gerelateerd zijn, schietincidenten met dodelijke afloop en handgranaten in woonwijken. Wij maken ons zorgen en we hopen dat we als raad snel het thema veiligheid in onze strategische visie op gaan pakken. 

Voorzitter,

Ik kom tot een afronding. De eerste periode van dit nieuwe college ligt achter ons. Inmiddels zijn de inwerkperiode en de wittebroodsweken voorbij en verwachten wij dat dit college voortvarend te werk gaat. Die voortvarendheid is nog niet echt te zien als we dat afzetten tegen het aantal geannuleerde commissievergaderingen. Kennelijk voert dit college voornamelijk reeds bestaand beleid uit en zitten ze nog niet de startstand om veel nieuwe stukken met de raad te delen.

De ChristenUnie wenst de raad en het college  van harte God’s Zegen toe bij het besturen van deze gemeente.

M.J. Monrooij, 

fractievoorzitter ChristenUnie  

8 november 2018

Labels

« Terug