Speerpunten

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over u en mij en over onze manier van samenleven. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Een samenleving met toekomst

In onze gemeente Nieuwegein gaat er veel goed. Het aantal banen is toegenomen door vestiging van nieuwe bedrijven en vrijwilligers zijn overal actief. Tegelijkertijd zijn er zorgen over groepen van mensen die moeilijk mee kunnen doen met activiteiten in onze gemeente.
De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

Wij investeren in een veilige stad, door;

  • in te zetten op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en de stadstoezichthouders
  • te werken aan een taskforce drugs die in de regio druggerelateerde criminaliteit en overlast gaat aanpakken
  • er voor te zorgen dat de gemeente de privacy hoog in het vaandel heeft en deze ook naleeft
  • in te zetten op een eerlijke overheid die geen beloftes doet die niet na te komen zijn

Wij zorgen er voor dat iedereen mee kan doen, door;

  • er op toe te zien dat de openbare ruimte veilig en toegankelijk is en ruimte biedt voor ontmoeting, ook voor mensen met een beperking
  • de gemeente een coördinerende rol te geven in relatie tot de informele zorg (zoals mantelzorg)
  • maximaal in te zetten op preventie dan wel vroegsignalering van armoede

Wij willen in een schone, groene en duurzame gemeente leven en wonen, door;

  • het behoud van het groene karakter van Nieuwegein
  • het onderwerp duurzaamheid in ieder beleidsstuk mee te nemen
  • de woningbouw meer te richten op het middensegment, zodat de doorstroom op gang komt

Samen waardevol

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Nieuwegein.

Doe met ons mee. Geef geloof een stem!