ANBI

ANBI-Gegevens ChristenUnie Nieuwegein/IJsselstein

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van de belasting.

Naam: ChristenUnie Nieuwegein/IJsselstein

Rekeningnummer :  NL68 INGB 0005 4012 11.
RSIN: 816865255
KvK-nummer: KVK 30191769

Contactgegevens
Kijk hier voor de contactgegevens van ChristenUnie Nieuwegein/IJsselstein

Doelstelling
De doelstelling van de ChristenUnie is verwoord in de Unieverklaring.
De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en het Europees Parlement. De ChristenUnie probeert de publieke opnie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen
De landelijke ChristenUnie heeft drie belangrijke inkomstenbronnen:

  1. de contributieinkomsten van haar leden (deze contributie is aftrekbaar voor de belasting)
  2. rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen en
  3. giften (deze zijn eveneens aftrekbaar voor de belasting)

De verhouding tussen de contributieinkomsten en de subsidie is ongeveer 2:1. De hoogte van de giften verschilt van jaar tot jaar. Met name wanneer er landelijke verkiezingen zijn, ontvangt de partij veel giften. Deze worden dan besteed aan de verkiezingscampagne.

Het vermogen wordt beheerd door het partijbureau, onder toezicht van het Landelijk Bestuur (in het bijzonder van die van de penningmeester). Het beheer van het vermogen is gericht op continiteit van de organisatie. Er is geen winstoogmerkt, zij het dat er jaarlijks gespaard wordt voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds worden verkiezingscampagnes voor landelijke en Europese verkiezingen mede gefinancierd.

De besteding van het vermogen gaat conform een door het Landelijk Bestuur vastgestelde begroting. Met het oog op de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt op basis van deze begroting een activiteitenbegroting opgesteld. 

De (plaatselijke) lokale afdeling ChristenUnie Nieuwegein/IJsselstein heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:
       1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
       2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
 
De besteding van het vermogen is voor het grootste deel gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u onder het kopje "Financiële verantwoording".

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
De ChristenUnie kent een bestuur bestaande uit 3 mensen. 

Beloning

Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascontrolecommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Verslag uitgeoefende activiteiten

Giften
 
Het giftenreglement vindt u hier: https://www.christenunie.nl/nl/reglementen
 
Giftenoverzicht:
 
De afgelopen jaren hebben wij in een niet verkiezingsjaar gemiddeld een ruime € 500 aan giften ontvangen. 
 
Overzicht van bedragen > € 4.500,=
 
Er zijn geen bijdragen geweest boven de € 4.500.